RODO

 1. Administratorem danych osobowych jakie są udostępniane w związku z nawiązaniem bądź próbami nawiązania współpracy handlowej jest spółka „Przedsiębiorstwo Handlowe Chudak Spółka Jawna” z siedzibą w Śmiglu pod adresem: ul. Wita 35, 64 – 030 Śmigiel, KRS numer: 0000285032.
 2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: rodo@chudak.com.pl
 3. Dane będą przetwarzane w celach należytego wykonania umowy zawartej z przedsiębiorstwem, a także na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa zezwalających na przetwarzanie danych w celach wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą albo w celu ochrony uzasadnionych interesów administratora (w celu dokonania rozliczeń finansowo – księgowych, terminowej dostawy zakupionych towarów, obsługi ewentualnych reklamacji, windykacji należności, marketingowych).
 4. Dane mogą być udostępniane osobom trzecim wyłącznie w celu prawidłowej realizacji umów zawieranych przez przedsiębiorstwo (np. w celu dostarczenia towarów na miejsce wskazane przez klienta), w celach marketingowych (np. publikacje na stronie internetowej przedmiotu zamówienia), a także rozliczenia transakcji (przez księgowość przedsiębiorstwa) oraz ewentualnej windykacji i rozliczenia transakcji (poprzez udostępnienie danych przedsiębiorcy świadczącemu usługi faktoringu bądź ubezpieczającemu transakcje).
 5. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozliczenia transakcji pod względem podatkowym, to jest co najmniej pięć lat, licząc od końca roku w którym dokonano ostatniej transakcji.
 6. Każdy, czyjego dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Dane mogą być przenoszone a także przekazywane osobie, której dotyczą (w szczególności historia transakcji). W celu realizacji tej możliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (rodo@chudak.com.pl).
 8. Złożenie zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na warunkach wskazanych w „Polityce Bezpieczeństwa” oraz oznacza wcześniejsze zapoznanie się ze wskazanym dokumentem i akceptację jego treści.

Wyciąg z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Art. 6. 1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

(…)

 1. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Pliki do pobrania